2021-22 માટે એડ્મિશન પ્રવેશ ચાલુ છે


એડ્મિશન મેળવવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો


B.A માં એડ્મિશન મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો:- CLICK HERE


B.Sc માં એડ્મિશન મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો:- CLICK HERE


B.COM માં એડ્મિશન મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો:- CLICK HERE328 views