top of page

OCTOBER-2022 B.A/B.Com/B.Sc SEM-5 & M.Sc SEM-3 EXAM SCHEDULE

B.A/B.COM/B.SC SEM-5 & M.SC SEM-3 ની પરીક્ષા આપતા વિદ્યાર્થીઓએ નીચે આપેલ ટેબલમાં પોતાનો સીટ નંબર તેમજ પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ ચેક કરી લેવું......

​FECULTY

EXAM TIME TABLE

CANDIDATE LIST

B.A SEM-5
B.Sc SEM-5
B.Com SEM-5
M.Sc SEM-3

211 views

Recent Posts

See All

એમ.એસ.સી. અભ્યાસક્રમમાં પ્રથમ રાઉન્ડમાં એડમિશન મળેલ વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ સૂચના : જો તમે બધા સેમેસ્ટરમાં પાસ હોય તો જ એડમિશન લેવા માટે જવાનું રહેશે . તમારા લોગીન એકાઉન્ટમાં લોગીન થઇ M.Sc. Admission નામ

તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે તમારી સેમ-2 અને સેમ-4 ની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ તેમજ સીટ નંબરની યાદી આવી ગયેલ છે તો તમામ વિદ્યાર્થીઓએ ચેક કરી લેવુ ( ફરજીયાત] ) * અન્ય કોઈ મુશ્કેલી જણાય તો નીચે આપેલ નંબર

bottom of page