એડ્મિશન મેળવવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો

B.A માં એડ્મિશન મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો:- CLICK HERE

B.Sc માં એડ્મિશન મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો:- CLICK HERE

B.COM માં એડ્મિશન મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો:- CLICK HERE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment