તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે તમારી સેમ-2 અને સેમ-4 ની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ તેમજ સીટ નંબરની યાદી આવી ગયેલ છે તો તમામ વિદ્યાર્થીઓએ ચેક કરી લેવુ ( ફરજીયાત] )

FECULTYEXAM TIME TABLECANDIDATE LIST
B.A SEM-2

B.A SEM-4

B.SC SEM-2

B.SC SEM-4

B.COM SEM-2

B.COM SEM-4

P.G.D.M.L.T SEM-2

LL.B. SEM-2

M.S.W SEM-2

​M.SC SEM-2

* અન્ય કોઈ મુશ્કેલી જણાય તો નીચે આપેલ નંબર પર સંપર્ક કરવો. *

  • B.A / B.COM / BSC / M.SC / PGDMLT

97145 96785

  • LL.B / M.S.W

97245 72007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment